Ale kinoAle kino!
to okrzyk dziecka zachwyconego,
wzruszonego, rozbawionego filmem
oglądanym na wielkim ekranie.

Ale kino!
to wyraz aprobaty rodziców i nauczycieli
dla kina służącego nie tylko rozrywce,
ale także wzbogacającego osobowość dziecka.

Ale kino!
to hasło przyciągające wiosną do Poznania
reżyserów, producentów, dystrybutorów
i krytyków z całego świata.

Ale kino!
to przypomnienie możnym tego świata,
że wartościowy film dla dzieci wymaga opieki.

Ale kino!
to także słowa podziękowania Komitetowi
Kinematografii, Miastu Poznań, Telewizji Polskiej,
współorganizatorom Festiwalu: Państwowej
Instytucji Filmowej Film-Art i Centrum Kultury
“Zamek”, sponsorom i media-patronom i wreszcie
moim współpracownikom z Ogólnopolskiego
Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży.

Ale kino!
to radosny okrzyk powitania. Zapraszam na Festiwal.

 

Dyrektor Festiwalu

Jerzy Moszkowicz

Ale kino! - What a movie!
is a cry of a child enchanted,
touched, amused by a film
watched on the wide screen.
Ale kino! - What a movie!
is an expression of teachers’ and parents’
approval of a cinema which not only amuses
but also enriches the personality of a child.
Ale kino! - What a movie!
is a slogan which in the spring attracts to Poznań
directors, producers, distributors
and critics from around the world.
Ale kino! - What a movie!
is a reminder to the mighty of this world
that a worthy film for children needs care and attention
Ale kino! - What a movie!
also express our thanks to the State Committee
of Polish Cinematography, the City of Poznań,
Polish Television, co-organisers of the Festival:
the State Film Institution Film-Art and ”Zamek”
Cultural Centre, sponsors and media patrons
and last but not least my colleagues from the Centre
of Arts for Children and Young People.
Ale kino! - What a movie!
is a cheerful welcome. I invite you to the Festival.

 

Director of the Festival

Jerzy Moszkowicz

Słowo wstępne Dyrektora
Festiwalu
Ogólne informacje o
festiwalu
Prezentowane
filmy
Werdykt
Jury
Strona
tytułowa
The Festival Director
Introduction
Information about
the Festival
Films
presented
Result
of the Jury
Home
page